Karlstads universitet

  Nätverket  för problembaserad skolutveckling Nyheter och aktuellt            Innehåll A - Ö        
Om PBS      Nätverket       Nätverksträffar  Kontakta oss     Lärande i PBS-nätverket      PBS-bibliotek     Begrepp och verktyg
» PBS - Problembaserad skolutveckling »Om PBS » Samtal » Lärande samtal

Lärande samtal

Lärande samtal i Örebro (foto: Stigerik Börjars)Samtal kan innebära såväl diskussion som debatt och dialog. Diskussion kommer från det grekiska ordet diskutare som betyder ”skära isär”. Debatt kommer från det grekiska ordet debattere som betyder ”slå ner”. Dialog betyder ”genom ordet” där betoningen ligger på att skapa mening och förståelse. » läs mer om samtal

» Se film om lärande samtal

Förstå varandras förståelse
Utifrån ett lärandeperspektiv ligger tyngdpunkten på dialogen där man försöker förstå varandras förståelser. Genom att ta del av andras förståelse skapas goda förutsättningar för att man ska upptäcka andra perspektiv än de man själv har. Den förståelsefördjupande dialogen kan behöva följas av argumentation i form av debatt och diskussion.

Samtal om lärdomar är ovanliga
Scherp fann (FILL-projektet) att samtalen vid arbetslagsträffar främst handlade om vad man gjort och om planering av framtida arbetsinsatser. Reflektioner, slutsatser och lärdomar utifrån vad man gjort eller kopplingar till andra skolors arbete, forskningsresultat eller till uppdraget var mycket sällsynta. Arbetslagens arbete vid förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling karaktäriseras mer av samtal om lärdomar utifrån vardagserfarenheterna i relation till förståelsen av uppdraget. Det som står i fokus är ”lärande” snarare än ”görande” även om den förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocessen utgår från ”görandet” i vardagen och sedan återigen transformeras till ”görande” i nya vardagssituationer.

Ta vara på befintliga lärdomar och skapa ny kunskap - gemensamt se mönster
Att ta reda på de lärdomar som redan finns handlar till en del om att sätta ord till och medvetandegöra den så kallade tysta kunskapen. Förutom att ta vara på och kritiskt granska redan befintlig kunskap skapar man även ny kunskap på ett medvetet sätt. Den kritiskt kollegiala granskningen av tidigare lärdomar och tillförlitligheten i både tidigare och nyvunna lärdomar är avgörande för resultaten när man tillämpar lärdomarna i handling. Vid kritisk reflektion utgår man ifrån att gällande undervisningsmönster och pedagogiska ideal är ett av flera möjliga alternativ för att organisera lärande samt att dessa grundläggande mönster kan behöva förändras, beroende på vilka elever man möter eller vilken typ av kunskap man eftersträvar.

Att tillsammans fördjupa den professionella lärprocessen
Att sätta de egna lärdomarna i relation till mer vetenskapligt baserade lärdomar är ytterligare ett sätt att fördjupa den professionella lärprocessen. Man försöker i första hand att skapa så gynnsamma förutsättningar som möjligt för ett systematiskt erfarenhetslärande. Det kan t ex innebära att man tränar lärledare att strukturera och fördjupa diskussioner, skapar grupperingar med lämplig storlek och sammansättning, gör omfördelningar i tidsanvändningen, tillför erfarenheter från andra skolor eller forskning ...osv.

Vi har även framställt en skrift om att leda lärande samtal. (se bilden till höger) Den kan beställas genom
Akademibokhandeln vid Karlstads universitet info@karlstad.akademibokhandeln.se
tfn 054-83 37 50, fax 054-83 07 35

Se exempel på en struktur för ett lärande samtal.

Läs om reflektioner över att leda ett lärande samtal

Läs mer Erfarenhetslärande och lärande samtal (pdf 634K)


 


Problembaserad skolutveckling
 

Medlemssidor

Medarbetarsidor

Kontakta oss

In English


Begrepp

Skolutveckling

Kunskapsbildning

Problem

Lärdom

Helhetsidé

Vision

Lärgrupp

Lärande samtal

Lärandeorienterat ledarskap

Föreställningskarta

Kompetensutveckling

Elevaktiv lärprocess

"Verktyg"

   
   

Karlstads universitetUniversitetgatan 2, 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00Fax 054-700 14 60Information skolutveckling

Sidansvarig:
Gun-Britt Scherp

Senast uppdaterad:
2010-10-31